+31 (0) 6 412 17 749 info@marinesports.nl

Algemene voorwaarden

1) Algemeen
a. Marinesports.nl houdt zich bezig met import, verkoop en reparatie van rubberboten en watersportartikelen.
b. Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan in het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Alkmaar is indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2) Aanbod en aanvaarding
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Alle aanbiedingen, via welk informatiemedium dan ook, zijn slechts bindend indien deze door Marinesports.nl schriftelijk zijn bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Marinesports.nl binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3) Prijs
Als prijs geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van de aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Marinesports.nl gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen, voorzover deze verhoging niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4) Levering
Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen voor rekening van de opdrachtgever.De opdrachtgever dient de bij de (af)levering aanwezige beschadigingen/tekorten uiterlijk binnen zeven dagen na levering rechtstreeks schriftelijk bij Marinesports.nl te melden. Bij niet tijdige melding is Marinesports.nl gerechtigd de reclames niet in behandeling te nemen. De door Marinesports.nl gehanteerde leveringstermijnen gaan in op het moment dat alle benodigde vergunningen, machtigingen of vooruitbetalingen zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de gehanteerde termijnen niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Marinesports.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.Marinesports.nl is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien de opdrachtgever in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever als gevolg van overmacht niet kan afnemen, onverminderd het recht van Marinesports.nl de koopprijs en/of schadevergoeding te kunnen eisen. De zichttermijn is 7 werkdagen, bij retourzending dient wel de verzendkosten te worden betaald. Speciaal voor u bestelde/aangepaste artikelen kunnen na het sluiten van de koopovereenkomst niet meer geannuleerd worden.

5) Overmacht
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht niet mogelijk, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of omstandigheden welke Marinesports.nl niet kunnen worden aangerekend welke niet voorzienbaar waren bij het aangaan van de overeenkomst, heeft Marinesports.nl het recht zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst onverbindend te verklaren. Onder overmacht valt onder meer: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, werkstakingen, oorlog, oproer, het intrekken of vervallen van de vergunningen en verder de in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Marinesports.nl vallen.

6) Aansprakelijkheid
Marinesports.nl is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld van Marinesports wordt aangetoond.Indien Marinesports.nl onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.Marinesports.nl is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals bedrijfsstoringen en inkomstenderving door welke oorzaak dan ook ontstaan.Marinesports.nl is nooit aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de andere partij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

7) Eigendomsvoorbehoud
Alle door Marinesports.nl geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is voldaan is Marinesports.nl gerechtigd de goederen tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Marinesports.nl op vergoeding van gemaakt kosten en verdere vergoeding van schade indien aanwezig.Opdrachtgever machtigt Marinesports.nl om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen. Op eerste verzoek van Marinesports.nl dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen of de goederen retour te zenden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8) Garantie
Marinesports.nl verleent 2 jaar garantie op geleverde nieuwe rubberboten. Marinesports.nl verleent een garantie van een 3/6 maanden op geleverde gebruikte goederen, behoudens reparaties waarvoor een garantietermijn van een maand van toepassing is. Tenzij anders is afgesproken. Voornoemde garantietermijnen worden nog beperkt tot de garantie welke de importeur of fabrikant verstrekt. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Marinesports.nl te worden geleverd voorzien van aankoopbon. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.De kosten van verzending door Marinesports.nl naar importeur of fabrikant zijn voor rekening van de opdrachtgever, alsmede de kosten welke aan Marinesports.nl in rekening worden gebracht door importeur of fabrikant. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.Gebreken in geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Marinesports.nl, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen in de gebreken naar oordeel van Marinesports.nl of fabrikant zijn te wijten aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen. Alle garantie aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig handelt. De 2 jaar fabrieksgarantie is niet overdraagbaar bij verkoop van de boot.

9) Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van gebruikte goederen bij aflevering te geschieden. Producten die besteld worden via de webwinkel dienen vooruit betaald te worden betaald per bank. Geen enkele claim of reclame geeft opdrachtgever recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is hij alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door Marinesports.nl te maken buiten gerechtelijke incassokosten te betalen.

10) Geschillen
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.